Thế giới tâm linh

Có người hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, ngài đáp lại rằng…