Nhân quả - Luân hồi

Hai đời làm tăng vẫn không thoát khỏi tình duyên nơi trần thế
Trong tâm tồn tại thiện niệm, Thần linh sẽ bảo hộ tới cùng
Làm người chính nghĩa, tà ma không dám xâm phạm