Thế giới tâm linh

Thiên hạ xuất hiện đại sự, ắt sẽ có điềm báo trước
Lời tiên tri của Đức Phật đã thành sự thật
Trong tâm không có quỷ thì quỷ không dám nhập thân