Đả hổ diệt ruồi

Những trò hề của Giang Trạch Dân khiến quốc tế phải kinh ngạc