Đả hổ diệt ruồi

Giang Trạch Dân và kế hoạch ám sát 114: Mang tư thù chuốc thất bại