Đả hổ diệt ruồi

Tâm phúc của ông Giang Trạch Dân bị loại khỏi Đại hội 19