Cổ Học Tinh Hoa

Tại sao xem quẻ bói toán có lúc chuẩn xác, có lúc lại không?
Quân tử giữ trọn chữ tín được trời cao ban hậu phúc