Cổ Học Tinh Hoa

Quân tử giữ trọn chữ tín được trời cao ban hậu phúc
Những câu nói kinh điển của cổ nhân chứa đựng trí tuệ hơn người