Cổ Học Tinh Hoa

Để tu thành, Trư Bát Giới đã vượt qua 8 giới?
Làm thế nào để có thể “lùi một bước biển rộng trời cao”?
“Tứ tận” và “tứ bất khả tận” trong cuộc đời
Phúc hay họa đều phụ thuộc vào tâm tính bản thân mình
Phiền não đều bởi tâm, hạnh phúc cũng tại tâm
Dù là việc xấu nhỏ cũng tuyệt đối không thể làm