Cổ Học Tinh Hoa

Đức Phật giảng về viễn cảnh thời Mạt pháp: Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo
Để tu thành, Trư Bát Giới đã vượt qua 8 giới?
Làm thế nào để có thể “lùi một bước biển rộng trời cao”?
“Tứ tận” và “tứ bất khả tận” trong cuộc đời