Cổ Học Tinh Hoa

Đạo Đức Kinh: 4 phẩm đức cần có của bậc trí giả
Tại sao xem quẻ bói toán có lúc chuẩn xác, có lúc lại không?