Văn minh cổ đại

Bình đồng rượu cổ 2.000 năm của Trung Quốc
Robot có đủ nội tạng, biết múa hát như người thật thời nhà Chu