Mổ cướp nội tạng

Giết người theo ‘đơn hàng’, điều chỉ có ở Trung Quốc