Trang Chủ » Thế giới tâm linh » Tiên Tri (page 11)

Tiên Tri

Dự ngôn Mai Hoa Thi

Dự ngôn Mai Hoa Thi

«Mai Hoa Thi>>> tương truyền là do Thiệu Ung tiên sinh sáng tác. Thiệu Ung, tự là Nghiêu Phu, sinh năm thứ 4 Tống Chân Tông (năm 1011 SCN), mất năm thứ 10 Tống Thần ...