Đọc & Suy ngẫm

Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?
Không nên lấy “mức độ tiêu dùng” để đánh giá phụ nữ