Nhân quả - Luân hồi

Một niệm ác khởi lên, công danh liền mất hết
Nhân quả báo ứng: Nợ nghiệp cuối cùng phải trả sau 27 năm
Những con vật nào là không nên ăn thịt?
Câu chuyện luân hồi: Hai đời làm phương trượng
Cảnh tỉnh từ chuyện một gia đình không tin và phỉ báng Thần Phật
Câu chuyện luân hồi: Mối duyên nợ của hai người con