LÝ KÝ TRẢM XÀ

Kẻ ác vốn không mạnh,
Chỉ có ta khiếp hèn.
Khen cho nàng Lý Ký,
Tuổi nhỏ mà tài cao.
Nào có sợ nanh độc,
Lại thương dân lầm than.
Trước sau bố mai phục,
Rắn tinh kia hết đời.
Chuyện xưa nay kể lại,
Chính nghĩa thắng gian tà.