loading

Duyên đến là mây tụ, duyên hết là mây tan, sao cứ phải khổ đau vì tình?