Trải nghiệm thống khổ của người bị hồn nhập và kỳ tích triển hiện khi có đức tin