Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật nói: Chuyện đau khổ nhất trên đời này là gì?
Chuyện cổ Phật gia: Lời nói gió bay nhưng nghiệp thì không bay
Đau khổ vì mất đi người thân và cuộc gặp gỡ với Đức Phật