Nhân tướng học

Thuật xem tướng của người xưa
Một cậu bé đã thay đổi vận mệnh của mình
Tướng tùy tâm sinh
Thuật xem tướng thọ mệnh