Nhân quả - Luân hồi

Nợ một đồng tiền muối phải đầu thai thành trâu
Nhân quả báo ứng: Nợ tiền đền tiền, nợ mạng đền mạng
Nghiệp báo truyền sáu đời, phúc trạch 800 năm
Nhân quả báo ứng: Thoát chết nhờ làm nhiều việc Thiện
Những người bức tử Chúa Giê-su cuối cùng có kết cục như thế nào?