Bức hại người Tây Tạng

Người Tây Tạng kỷ niệm 5 năm diễn ra các vụ tự thiêu
Nhà sư thứ chín ở Tây Tạng tự thiêu
Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu bằng xăng