Bức hại Pháp Luân Công

Người tình Bạc Hy Lai bị giết làm mẫu vật triển lãm