Mổ cướp nội tạng

Buôn lậu nội tạng: Làm giàu trên thân xác người khác
Trung Quốc: giết hại học viên Pháp Luân Công để cướp nội tạng
800.000 chữ ký yêu cầu chấm dứt mổ cướp nội tạng sống