Bức hại Pháp Luân Công

Ký ức ngày 20/7: “Đại vương Khủng bố” hiện nguyên hình