Nhân quả - Luân hồi

Nhân quả báo ứng: Vô lễ làm nhục Phật, khổ báo chín vạn năm
Luân hồi đầu thai ở VN: Trường hợp bé Quyết Tiến