Đọc & Suy ngẫm

3 tố chất để trở thành bậc vĩ nhân
“Vô dục vô cầu” là lối tắt của hạnh phúc
Đi chùa đầu năm: Lý nào cứ xin thì sẽ được?